Haycreeks Uptown Petra

Haycreeks Uptown Petra

Born: 3-2-18
LA 2019: VG86 +V+V
LA 2021: VG87 +EEV
Awards: Best of the Midwest: Champion Oberhasli

1yr, 1st freshening

2yrs, 2nd freshening

3yrs, 3rd freshening