Kara-Kahl Vic’s Annya

Kara-Kahl Vic’s Annya

Born: 3-12-20
LA:
2023: EX91 VEVE
2021: G+ 84 +++V
Awards: 

2 yrs, 2nd freshening

3 yrs, 2nd freshening